Inicio » Política de privacidade

Política de privacidade

A ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE HOSTELERÍA E ALIMENTACIÓN DE LUGO -ADISLUGO- (en diante, o Propietario) infórmalle sobre a súa Política de privacidade relativa ao tratamento e protección de datos persoais de usuarios e clientes que se poden recoller navegando ou contratando servizos a través do sitio web www. .adislugo.es.
Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).
O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de privacidade, así como as condicións incluídas no Aviso Legal.
No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos: 
• Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, que poden ser para un ou varios fins específicos sobre os que o informarán previamente con absoluta transparencia.
• Principio de minimización de datos: o propietario só solicitará os datos estritamente necesarios para o propósito ou fins para os que se solicita.
• Principio de limitación do período de conservación: os datos gardaranse durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou fins do tratamento. No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
• Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade. Debería saber que o propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.
Para navegar a través de www.adislugo.es non precisa proporcionar información persoal. Os casos nos que proporcionará os seus datos persoais serán os seguintes:
• Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
• Ao facer un comentario sobre un artigo ou páxina.
• Ao rexistrarte nun formulario de subscrición ou boletín.
 
O propietario informa que con respecto aos seus datos persoais ten dereito a:
• Solicitar acceso aos datos almacenados.
• Solicitar unha rectificación ou cancelación da mesma.
• Solicita a limitación do teu tratamento.
• Opoñerse ao tratamento.
• Solicite a portabilidade dos seus datos.
O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao propietario, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitou os seus datos en calquera momento pode contactar co propietario e solicitar información os datos que gardou e como os obtivo, solicita a súa rectificación, solicite a portabilidade dos seus datos persoais, opóñase ao tratamento, limite o seu uso ou solicite a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.
Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición, ten que enviar un correo electrónico a info@adislugo.es xunto cunha proba válida de dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.
Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.
 Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirte ao seu boletín ou facer un contrato, proporcionas información persoal da que é responsable o propietario. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por www.adislugo.es, só como se describe no aviso legal e nesta política de privacidade.
 Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:
• Formularios de contacto: o Titular solicita datos persoais, entre os que se poden atopar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da súa páxina web para responder ás súas preguntas.
Por exemplo, o propietario utiliza estes datos para responder ás súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou preocupacións que poida ter en relación coa información incluída no sitio web, os servizos prestados a través do sitio web, o tratamento dos seus datos persoais, preguntas sobre o textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou do contrato.
Existen outros fins para os que o Titular trata os seus datos persoais:
• Garantir o cumprimento das condicións contidas no Aviso Legal e na lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
• Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.
Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, ten que aceptar esta política de privacidade.
Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación.
Como usuario do sitio web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, acepta e acepta o seu tratamento polo propietario na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.
O propietario resérvase o dereito de modificar esta Política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria. Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.